Σκοπός του Δικτύου Emission είναι η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και η παροχή σχετικής πληροφορίας δημόσια, ελεύθερα και σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την έκθεση τους σε επιβλαβείς ρύπους.

Μέσω του δικτύου Emission επιδιώκεται:

  • η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα και η βελτίωση της χωρικής πυκνότητας και αντιπροσωπευτικότητας, τα οποία επιτυγχάνονται με τη λειτουργία νέων θέσεων μέτρησης
  • η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών μέτρησης για έξυπνες πόλεις, οι οποίες βασίζονται σε προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων και παρέχουν δυνατότητα για αξιόπιστη παρακολούθηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των διακυμάνσεων τους σε υψηλή χρονική και χωρική κλίμακα, με μικρό κόστος και χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας και όγκου δεδομένων
  • η διαρκής ενημέρωση των πολιτών με εύληπτο τρόπο (οπτικοποίηση πληροφορίας με GIS και χρωματικούς δείκτες ποιότητας), ώστε να προφυλάσσονται από την υπέρμετρη έκθεση
  •  η παροχή αυξημένων δυνατοτήτων στις αυτοδιοικητικές αρχές (Περιφέρεια, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι) για την ενημέρωση και προστασία των πολιτών τους, η οποία υποστηρίζεται από τον σχεδιασμό του δικτύου μέσω της κατάλληλης χωρικής κατανομής θέσεων μέτρησης
  • η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής από τις αρμόδιες Πολιτειακές Αρχές για θέματα Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας.

...