Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι ακόλουθοι φορείς: