Το Emission έχει ως αντικείμενο τη διαρκή καταγραφή των κυριότερων θεσμοθετημένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την on-line παρουσίαση τους σε ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα. Το στάδιο πειραματικής ανάπτυξης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό/ανάπτυξη, βαθμονόμηση και επιχειρησιακή λειτουργία/αξιολόγηση προηγμένων συστημάτων μέσου και χαμηλού κόστους  που βασίζονται σε τεχνολογία αισθητήρων. To δίκτυο του Emission συμπληρώνεται με τον πρότυπο σταθερό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο Θησείο. Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Emission παρέχονται επίσης ανοικτά δεδομένα από πρότυπους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Τα δεδομένα των πρότυπων σταθερών σταθμών μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων σε σχέση με τα όρια που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Τα δεδομένα από τα συστήματα αισθητήρων, καθώς δε χρησιμοποιούν τις πρότυπες μεθοδολογίες μέτρησης, δεν πρέπει να αντιπαραβάλλονται ευθέως με όρια συγκέντρωσης για την αξιολόγηση συμμόρφωσης ή υπερβάσεων. Ωστόσο παρέχουν αξιόπιστη πληροφορία για τη σοβαρότητα των καταγραφόμενων επιπέδων και τη βραχυπρόθεσμη διακύμανση τους. Βαθμονομούνται συστηματικά με χρήση οργάνων αναφοράς στον πρότυπο σταθμό του ΕΑΑ στο Θησείο και κατά συνέπεια παρέχουν ρεαλιστικά επίπεδα συγκεντρώσεων.

Το Emission εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών ρύπων που σχετίζονται με τις σοβαρότερες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην περιοχή της Αθήνας: Συγκεκριμένα, γίνεται παρακολούθηση των αέριων ρύπων:

  • O­3:      Όζον (Ozone) ­
  • NO­2:    Διοξείδιο του Αζώτου (Nitrogen Dioxide)
  • CO:      Μονοξείδιο του Άνθρακα (Carbon Monoxide)

και των σωματιδιακών ρύπων:

  • PM2.5:  Λεπτά Αιωρούμενα Σωματίδια διαμέτρου < 2,5μm  (Particulate Matter <2.5μm)
  • BC:      Αιθάλη ή «Μαύρος Άνθρακας» (Black Carbon)

Όλοι οι ρύποι αναφέρονται σε μονάδες μg ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg m-3) και η ενημέρωση των τιμών τους γίνεται σε ωριαία βάση (μέσες ωριαίες τιμές).

Σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό του Emission, η χωροθέτηση των θέσεων μέτρησης πραγματοποιείται με σκοπό την κάλυψη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας από τα συστήματα μέσου κόστους και σε επίπεδο δήμων από τα συστήματα χαμηλού κόστους. H πλειοψηφία των θέσεων μέτρησης είναι τύπου αστικού υποβάθρου, σε επαρκή απόσταση από δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας και κατά συνέπεια αντιπροσωπευτικοί σε ακτίνα μερικών km2, ώστε να μπορούν να περιγράφουν την ατμοσφαιρική έκθεση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού κάθε περιοχής. Τοποθετούνται επίσης και ορισμένα όργανα σε θέσεις τύπου κυκλοφορίας για τον χαρακτηρισμό των επιπέδων και της διακύμανσης των πρωτογενών ρύπων που εκπέμπονται άμεσα από οχήματα.

Έως τώρα έχουν εγκατασταθεί:

  • 5 συστήματα μέσου κόστους για την καταγραφή των συγκεντρώσεων O3, NO2, CO, PM2.5. Από αυτά, 4 έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις αστικού υποβάθρου και 1 σε θέση κυκλοφορίας. Η θέση κυκλοφορίας βρίσκεται στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων) και οι θέσεις υποβάθρου καλύπτουν την Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Περιστέρι), την Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Μελίσσια), την Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αργυρούπολη-Ελληνικό) και την Π.Ε. Πειραιώς (Κέντρο Πειραιά).
  • συστήματα χαμηλού κόστους για την καταγραφή των συγκεντρώσεων O3, NO2, CO, PM2.5. Τα συστήματα έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις αστικού υποβάθρου, στις περιοχές Γκύζη, Αιγάλεω, Ρέντη και Γέρακα.
  • 2 συστήματα μέσου κόστους για την καταγραφή των συγκεντρώσεων BC.

Επίσης, έχει διασυνδεθεί στο δίκτυο του Emission ο πρότυπος σταθμός του ΕΑΑ στο Θησείο, που καταγράφει τις συγκεντρώσεις O3, NO2, CO, PM2.5 και BC, και αποτελεί θέση αστικού υποβάθρου, αντιπροσωπευτική της έκθεσης του πληθυσμού στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας.

Τα δεδομένα των σταθμών μέτρησης αποστέλλονται ασύρματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS και δικτύων Wi-Fi, στο Κέντρο Διαχείρισης του Emission, στο οποίο πραγματοποιείται η συλλογή, έλεγχος, επεξεργασία και εν συνεχεία τροφοδότηση τους στην online ψηφιακή πλατφόρμα καθώς και σε εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, απ’ όπου τα αποτελέσματα γίνονται διαθέσιμα προς τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό.

Η πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης του Emission, βασίζεται σε Συστήμα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), στο οποίο παρέχονται τα γεωχωρικά δεδομένα συγκεντρώσεων ρύπων για τους σταθμούς, οι οποίοι απεικονίζονται σε χάρτη της Αττικής. Η αξιολόγηση των συνθηκών ρύπανσης πραγματοποιείται μέσω του Δείκτη Ποιότητα του Αέρα (Air Quality Index – AQI) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environmental Agency – EEA), ο οποίος παρέχει λεκτικό και χρωματικό χαρακτηρισμό των επιπέδων συγκέντρωσης για τους μετρούμενους ρύπους συνδυαστικά.